Wedstrijdreglement

Artikel 1. Organisator
Deze actie wordt georganiseerd door Tersana vzw met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164, info@tersana.be 02/7767875, BTW: BE 0694.506.538

Artikel 2. Deelnemers
De actie is toegankelijk voor iedereen die zich correct aanmeldt via de QR-code of de link tersana.be/wedstrijd binnen de periode 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020

Artikel 3. Deelname
De aangemelde personen die de vragen correct beantwoorden maken kans op de prijs. Een schiftingsvraag zal de uiteindelijke winnaar van de maand aanduiden. Deze aanduiding gebeurd via de computertelling. Bij een ex aequo wint de speler die de vragen het snelst heeft beantwoord. Per emailadres is slechts 1 deelname mogelijk over de periode 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020.

Artikel 4. Te winnen prijs
De te winnen prijs is een bon voor een Racing experience in een Porsche (meerijden met een professionele piloot in een Porsche gedurende 3 ronden op het circuit van Zolder van Skylimitsevents of gelijkwaardig). Er wordt één prijs per maand voorzien. De trekking van de winnaar voor de maand april gebeurt op 4 mei 2020, voor de maand mei op 1 juni 2020 en voor de maand juni op 1 juli 2020.

Artikel 5. Mededeling van de winnaar
De winnaar zal via zijn/haar opgegeven e-mailadres een melding, waarbij hem/haar alsnog de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld.

Artikel 6. Publicatie van de winnaar
De winnaar zal via Facebook, Linkedin en op de website van Tersana worden bekendgemaakt.

Artikel 7. Aanvaarding reglement
Door deelname gaat de deelnemer akkoord met onderhavig reglement en ziet de deelnemer vervolgens af van welke vordering ook ten aanzien van Tersana alsook omtrent de bepalingen van onderhavige reglement.

Artikel 8. Wijziging, opschorting, beëindiging
Tersana behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of te beëindigen. Tersana kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9. Misbruik
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Tersana zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere actie en van Tersana uit te sluiten.

Artikel 10. Rechten
Door de deelname geeft de deelnemer automatisch zijn/haar toestemming aan Tersana tot publicatie van zijn/haar naam op de Facebook-pagina van Tersana indien hij/zij de winnaar blijkt te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Niettemin kan de deelnemer zich steeds beroepen op de wet m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals hieronder vermeld.

Artikel 11. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Tersana verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing GDPR-verordening van 14-4-2016 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tersana vzw zal de persoonsgegevens enkel verwerken in het kader van deze actie. Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering, of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot: Tersana vzw, Jules Bordetlaan 164, 1140 Evere, die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Tersana vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van deze actie (voorbeeld misbruik door derden). Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door Facebook en houdt bijgevolg ook in hoofde van iedere deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in ten aanzien van Facebook.

Artikel 13. Toepasselijk recht en rechtbank
Dit reglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel bevoegd zijn.

Terug naar de wedstrijd

Wie houdt nu niet van cookies