Over bodemsaneren

Lees wat Garage Vermeulen zegt over hun bodemverontreiniging (artikel verschenen in "Info Garage").

Wat is bodemsanering?

oriënterend bodemonderzoek meter

Bodemsanering is het proces waarbij een vervuilde grond wordt vrijgemaakt van bodemverontreiniging. Hiervoor kunnen verschillende technieken gebruikt worden.

Eerst wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd om te beslissen welke saneringstechniek er best wordt toegepast.

Welke techniek gebruikt wordt, hangt onder andere af van:

 • De plaats van de verontreiniging
 • De aard van de verontreiniging
 • De ernst van de verontreiniging
 • De functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw, etc.)

Verder speelt ook de prijs een belangrijke rol in de keuze van een saneringstechniek.

Een bodemsanering vindt dus enkel plaats bij bodemverontreiniging.
Door het "schoonmaken" van de vervuilde grond kan deze in de toekomst gebruikt worden zonder risico's voor mens en milieu.

Wat is bodemverontreiniging?

Men spreekt van bodemverontreiniging als er zich in een stuk grond stoffen bevinden die er van nature niet voorkomen, en schadelijk zijn voor de kwaliteit van deze grond.

Deze schadelijke stoffen komen in de grond door menselijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lekken van een tank of het morsen van olie.

Een vervuilde grond kan schadelijk zijn voor mens en milieu, daarom ben je verplicht te saneren indien er verontreiniging wordt vastgesteld.

De stappen van een bodemsanering

oriënterend bodemonderzoek grondafname

 1. Bodemonderzoeken
  1. Oriënterend Bodemonderzoek (OBO)
  2. Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO)
  3. Bodemsaneringsproject (BSP)
 2. Saneringswerken
  1. Civieltechnische werken
  2. In-Situsanering
 3. Monitoring
 4. Eindevaluatieonderzoek

Indien er bij het Oriënterend Bodemonderzoek verontreiniging wordt vastgesteld, moet u overgaan tot sanering van het terrein.
Een bodemsanering is niet alleen financieel een moeilijk onderwerp, maar ook de organisatie ervan brengt een hele hoop kopzorgen met zich mee.
U kunt hiervoor alles zelf regelen en bekostigen of aansluiten bij Tersana. Wij nemen dan het hele verdere verloop op ons en u geniet een subsidie van 40%.
Doe de test en kom te weten of u in aanmerking komt voor een subsidie!

Doe de test

Bodemonderzoeken

Oriënterend Bodemonderzoek (OBO)

Een Oriënterend Bodemonderzoek stelt vast of de bodem al dan niet verontreinigd is.
Verder identificeert het OBO ook de bron van de verontreiniging en gaat het na wanneer deze ontstond.

Het is de (vroegere) uitbater, gebruiker of eigenaar van de grond die de opdracht geeft voor het Oriënterend Bodemonderzoek.
Het onderzoek zal steeds uitgevoerd worden door een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Tersana kan u helpen bij het vinden van een erkende bodemsaneringsdeskundige en een deel van de kosten voorschieten. Meer informatie vindt u hier.

Er zijn twee uitkomsten mogelijk bij het OBO:

 1. Er wordt geen verontreiniging vastgesteld
  Er hoeft geen verder onderzoek te gebeuren. U komt ook niet in aanmerking om zich aan te sluiten bij Tersana voor een subsidie.
 2. Er wordt een verontreiniging vastgesteld
  U moet overgaan tot een sanering. Indien u aan enkele voorwaarden voldoet kunt u zich aansluiten bij Tersana, wij nemen de volgende stappen van de bodemsanering dan op ons. Ook financieel dragen we een serieus steentje bij.

Meer weten over de voorwaarden voor toetreding?

Lees het hierDoe de test

Beschrijvend Bodem­onderzoek (BBO)

Een Beschrijvend Bodemonderzoek wordt uitgevoerd als er uit het Oriënterend Bodemonderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is.

Een Beschrijvend Bodemonderzoek geeft een beeld van de ernst en omvang van de verontreiniging en gaat na of een sanering noodzakelijk is.
Het BBO wordt, net zoals het OBO, uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Bodemsanerings­project (BSP)

Als uit het Beschrijvend Bodemonderzoek blijkt dat een sanering noodzakelijk is, wordt er een evaluatie gemaakt van de technieken die gebruikt kunnen worden.
Dat noemt men een Bodemsaneringsproject (BSP).

De meest aangewezen saneringstechniek wordt voorgelegd aan de overheid.
Zij beslissen dan over de goedkeuring van het voorstel, bij goedkeuring bekomt u gelijk de vergunning om de nodige werken uit te voeren.

Saneringswerken

Civieltechnische werken

Bij deze veelgebruikte saneringstechniek ontgraaft men de verontreinigde grond.
In sommige gevallen gaat dat gepaard met een verlaging van het grondwater, dit noemt men 'bemaling'.

Er zijn verschillende maatregelen vereist om goed te kunnen ontgraven, bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden.
Na de ontgraving wordt de verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend centrum voor grondreiniging, hier wordt de grond gezuiverd.

In-Situsanering

Een saneringstechniek waarbij filters worden geplaatst om de grond of het grondwater te zuiveren. Dit gebeurt via een zogenaamd onttrekkingssysteem.

Eén van de mogelijk manieren om dit te doen is 'venting'.
Hierbij wordt het grondwaterniveau verlaagd en wordt de verontreinigde grond lucht uit de grond gezogen. Het water en de lucht wordt te plaatse opgevangen en gezuiverd.

Een in-situsanering kan lang duren, van 6 maanden tot meerdere jaren.
Start dus tijdig met uw sanering en bekijk of u zich nu al kunt aansluiten bij Tersana!

Doe de testVoorwaarden voor toetreding

Monitoring

Nadat de saneringswerken zijn voltooid, wordt vaak de kwaliteit van het grondwater nog een tijd gecontroleerd.
Als de resultaten van deze controle gunstig zijn en er is sprake van een stabiele eindtoestand, wordt de sanering als afgerond beschouwd.
Nu moet enkel nog het eindevaluatieonderzoek gebeuren.

Eindevaluatieonderzoek

Na uitvoering van de saneringswerken en afronding van de monitoring wordt een eindevaluatierapport opgemaakt.
Dit is een verslag dat de uitgevoerd werken omschrijft en aantoont dat een stabiele eindtoestand bereikt is.
Als de overheid (OVAM(1)) het eindverslag goedkeurt, wordt de eindverklaring afgeleverd. Hiermee is de sanering volledig afgerond.

 

(1) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Wie houdt nu niet van cookies