Wat zegt de wet?

Ruimte en grondwater zijn schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Bodemverontreiniging kan dan ook een zeer grote impact hebben op milieu en gezondheid.

Het Vlaamse milieubeleid heeft bodemsanering dan ook als één van de topprioriteiten op het agenda gezet. Bedrijven uit de garage- carrosserie- en landbouw­machinesector zijn verplicht om minstens om de 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren.
Werd er bij u bodem­verontreiniging vastgesteld? Dan zult u, hoe dan ook, dit verder moeten laten onderzoeken en in bepaalde gevallen moeten laten saneren. U kan ervoor kiezen om dat helemaal alleen te regelen of u kan een beroep doen op Tersana.

Wat zijn uw verplichtingen?

Ingeval er bij oriënterend bodemonderzoek verontreiniging aan het licht komt dan dient u over te gaan tot het laten uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek, het zogenaamde BBO. Tijdens dant BBO zal men de verontreiniging in kaart brengen en nagaan hoe groot en diep de vlek is. A.d.h.v. een risico-analyse zal men nagaan of een sanering noodzakelijk is.
Indien blijkt dat men moet saneren zal men verschillende saneringstechnieken met elkaar vergelijken en de meest efficiënte kiezen. Hierbij houdt men o.a. rekening met kostprijs en efficiëntie. Vervolgens gaat men over tot de effectieve sanering. In veel gevallen gebeurd dit door het ontgraven maar soms wordt ook een In situ sanering gestart, een techniek waarbij filters en een onttrekkingssysteem wordt geplaatst.