Privacy beleid

Tersana verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op volgend mailadres: privacy@tersana.be.

Verwerkingsdoeleinden
Tersana verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Ook verzamelt en verwerkt Tersana de persoonsgegevens van prospecten met het oog op het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Bij profilering zal Tersana garages, carrossiers en landbouwmechanisatiebedrijven selecteren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

  1. naam, voornaam, beroep, naam van het bedrijf, adres van het bedrijf, juridische vorm, emailadres, (mobiele) telefoon en fax,
  2. nationaliteit, identiteitskaart, nationaal nummer, BTW-nummer, bankgegevens, ondernemingsnummer,
  3. voorkeurtaal, sectoren, enz.,
  4. informatie met betrekking tot het dossier of de vennootschap: informatie betreffende het dossier kan persoonsgegevens van andere natuurlijke personen omvatten. Dergelijke persoonsgegevens worden door ons niet in een afzonderlijk bestand verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn onderdeel van de dossiers die in ons DMS-systeem (systeem voor het beheer van documenten) worden verwerkt.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen  binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tersana verbonden zijn of met enige andere partner van Tersana. Tersana garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Voor zover u als cliënt aan ons persoonsgegevens zou bezorgen van derde partijen, zoals bijvoorbeeld werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contacten, vragen wij u om hen dit privacy beleid mee te delen vooraleer hun persoonsgegevens met ons te delen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) voor het verlenen van de diensten door u gevraagd.

Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken zolang als nodig voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens verwerkt voor prospectie worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard of tot op het ogenblik dat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dergelijk geval zullen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens van onze mailingslijsten verwijderen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@tersana.be.

Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen omwille van beveiligingsredenen en teneinde niet toegelaten bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.
Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zal Tersana de respectievelijke verzoeken afhandelen. Wanneer Tersana legitieme redenen heeft om niet op dit verzoek in te gaan, zal zij de betrokkene contacteren en haar beslissing motiveren.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van First party en Third Party Cookies: ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft achtergelaten.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).